تعریف معماری سازمانی:
"معماري سازماني رویکردی است یکپارچه و جامع که جنبه‌ها و عناصر مختلف سازمان(سیستم) را با نگاه مهندسی تفکیک و تحلیل می‌نماید و شامل مجموعه مستندات، مدل‌ها، استانداردها و اقدامات اجرایی برای تحول از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب با محوریت فناوری اطلاعات است که در قالب یک طرح مشخص اجرا شده و سپس به صورت مداوم توسعه و بروز‌رسانی می‌شود."


مزایای معماری سازمانی(فناوری اطلاعات) برای دستگاه های دولتی و شرکت های خصوصی:

  • همراستا سازی اهداف و فعالیت های فاوا دستگاه با ماموریت و اهداف سازمانی (کارامدی سازمان)یکپارچگی خدمات، سیستم ها و بانک های اطلاعات سازمانی (یکپارچگی)
  • نگاه جامع در انتخاب راهکارهای فاوا مناسب و متناسب (ERP, BPMS, Portal, ITIL, ISMS,...)
  • مدیریت پذیری و کاهش هزینه های فناوری اطلاعات
  • ارائه خدمات الکترونیکی کارامد و یکپارچه سازمانی به شهروندان

مزایای "معماری سازمانی" در مقیاس کشوری(دولت الکترونیک):

  • نگاه جامع کشوری به راهکارها، استانداردها و فناوری ها
  • هماهنگ سازی معماری سازمان ها با معماری دولت الکترونیک
  • تحقق تعامل پذیری بین سازمانی (e-GIF)
  • کاهش هزینه ها و جلوگیری از دوباره کاری در صنعت فاوا
  • تحقق ارائه خدمات یکپارچه از پنجره واحد به شهروندان
  • زمینه سازی برای پایش متمرکز خدمات الکترونیک دستگاه ها و بهبود مستمر شاخص ها