مالیات و بیمه


یکی از چالش‌های اصلی همه شرکت‌ها پرداخت مالیات و حق بیمه است. مدیریت درست هزینه‌‌‌‌‌ها و اطلاع از آخرین قوانین مالیاتی و دستورالعملهای سازمان تامین اجتماعی می‌تواند به سودآوری بیشتر کمک کند. چراکه بسیاری از شرکت ها به دلیل عدم آگاهی نسبت به قوانین، مجبور به پرداخت جریمه‌های سنگینی می‌شوند.

آیا شناختی از چالش امروز کسب و کارها در خصوص قوانین مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و قوانین تامین اجتماعی دارید ؟

آیا می دانید برخی از جرایم مالیات بر ارزش افزوده معادل 100 درصد مالیات و عوارض تشخیصی برای شما می باشد ؟

آیا می دانید فرصت محدود و متفاوتی جهت اعتراض به اوراق بدهی مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی دارید ؟

آیا می دانید برخی از جرایم مالیاتی غیر قابل بخشش می باشد ؟

آیا می دانید اکثر کسب و کارها می توانند از معافیت ها و مشوق های مالیاتی برخوردار شوند ؟

شناخت کافی  از قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی چالش امروز همه ی ما می باشد .


مالیات مستقیم : مجموعه قوانین مربوط به مالیات بر دارایی ها ، مالیات بر درآمد ، شامل مالیات بر ارث ، حق تمبر ، مالیات بر درآمد املاک ، مالیات بر درآمد کشاورزی ، مالیات بر درآمد حقوق ، مالیات بردرآمد مشاغل ، مالیات بر درامد اشخاص حقوقی ، مالیات بر درامد اتفاقی می باشد.

مالیات بر عایدی سرمایه یا همان مالیات بر ثروت نوع جدیدی از مالیات است که قرار است در آینده نزدیک در ایران به اجرا گذاشته شود. 

فرصت اعتراض به اوراق بدهی مالیاتی :

 فرصت اعتراض به اوراق  تشخیص مالیاتی مالیات عملکرد 30 روز از اتاریخ ابلاغ اوراق می باشد . 

جرایم غیر قابل بخشش: 

ماده۱۹۲- در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینده او که به‌موجب مقررات این قانون از بابت پرداخت مالیات مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است چنانچه نسبت به تسلیم آن در موعد مقرر اقدام نکند، مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل سی‌ درصد (۳۰ %) مالیات متعلق برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون و ده‌ درصد (۱۰ %) مالیات متعلق برای سایر مؤدیان می‌باشد.


برخی از جوایز مالیاتی

‌ماده ۱۹۰- معادل چهار درصد از مالیات‌های پرداختی مؤدی تا سررسید مقرر به عنوان جایزه خوش حسابی از بدهی مالیاتی او کسر خواهد شد و‌هر گاه مالیات پس از حداکثر چهار ماه از سررسید مقرر پرداخت شود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات پرداخت نشده تا سررسید مقرر خواهد‌بود و در صورت تقسیط و پرداخت اقساط در سررسید مقرر نصف جریمه مذکور بخشوده خواهد شد. حکم این ماده شامل مالیات‌هایی که به موجب‌مقررات این قانون اشخاص دیگر به عنوان مالیات مؤدی پرداخت می‌نمایند نخواهد بود.


مالیات بر ارزش افزوده :  مالیات بر تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد.

 جرایم مالیات بر ارزش افزوده 

ماده 22- مؤدیان مالیـاتی در صورت انجام ندادن تکالیف مقرر در این قانون و یا در صورت تخلف از مقررات ایـن قانون، علاوه بر پرداخت مالیات متعلق و جریمه تأخیر، مشمول جریمه‌ای به شرح زیر خواهند بود:
1- عدم ثبت نام مؤدیان در مهلت مقرر معادل هفتاد و پنج درصد (75%) مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد؛
2- عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق؛
3- عدم درج صحیح قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق؛
4- عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل بیست‌وپنج درصد (25%) مالیات متعلق؛
5- عدم تسلیم اظهارنامه از تاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب مورد، معادل پنجاه درصد (50%) مالیات متعلق؛
6- عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل بیست و پنج درصد (25%) مالیات متعلق.
ماده 23- تأخیر در پرداخت مالیـاتهای موضوع ایـن قانون در مواعد مقرر، موجب تعلق جریمه‌ای به میزان دو درصد (2%) درماه، نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تأخیر خواهد بود.

فرصت اعتراض به اوراق بدهی مالیاتی :

 فرصت اعتراض به اوراق  تشخیص مالیاتی مالیات عملکرد 20 روز از تاریخ ابلاغ اوراق می باشد . 


قوانین تامین اجتماعی : کارفرمایان محترم طبق مفاد قوانین سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه های موجود می بایست حق بیمه مربوط به نوع فعالیت کارمند و پیمانکار از قرارداد منعقده کسر و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمایند . 

فرصت اعتراض :

فرصت اعتراض به اوراق  بدهی سازمان تامین اجتماعی  20 روز از تاریخ ابلاغ اوراق می باشد .